Regulamin

1. W placówce obowiązuje system ekonomii punktowej oparty na wirtualnych środkach płatniczych tzw. "Jaworkach" posiadanych na wirtualnych indywidualnych kontach każdego wychowanka.
2. "Jaworki" przyznawane, odbierane i wydatkowane są zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wychowanka zwanym dalej "cennikiem" znajdującym się w FAQ.
3. Wychowankowie informowani są o podejmowanych działaniach dotyczących ich konta, na którym gromadzone są "Jaworki" oraz mają wgląd do niego na podstawie hasła przyznanego każdemu z nich przez administratora obsługującego system.<br>
4. "Jaworki" służą zapłacie za miesięczne utrzymanie wychowanka w Ośrodku oraz korzystaniu przez niego z ponadstandardowej oferty Ośrodka, którą może wykupić w ramach posiadanych środków zgodnie zasadami zawartymi w cenniku.<br>
5. Niezależnie od posiadanych "Jaworków" wychowankowi może być odmówiona sprzedaż usług ponadstandardowych w sytuacji, gdy jego zachowanie i postępy czynione w procesie wychowawczym znacząco odbiegają od oczekiwanych.
6. Decyzja nauczyciela bądź wychowawcy o wysokości przyznanych, odebranych lub odmowa udzielenia sprzedaży "Jaworków" może być zakwestionowana jedynie przez dyrektora Ośrodka na wniosek wychowanka, wychowawcy bądź nauczyciela, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.