FAQ

Zasady przyznawania „Jaworków” za prace wykraczające poza zakres obowiązków wychowanka oraz wyniki w nauce

1.      Każdy wychowanek MOW w Jaworku może poprzez swoją aktywność w pracach na rzecz rozwoju Ośrodka zarobić dodatkowe „Jaworki” zasilające jego indywidualne konto.

2.      „Jaworki” można otrzymać za następujące prace na rzecz Ośrodka w wysokości jak niżej: 

1)      Prace porządkowe na terenie Ośrodka – od 10 do 20 „Jaworków” w zależności od rodzaju wykonywanej pracy;

2)      Za wyniki miesięczne w nauce i właściwe zachowanie:

a)       średnia ocen powyżej 5.0 – 200 „Jaworków” i pozytywna ocena zachowania wychowawcy;

b)       średnia ocen powyżej 4.0 – 100 „Jaworków” i pozytywna ocena zachowania wychowawcy;

c)       średnia ocen powyżej 3.5 – 50 „Jaworków” i pozytywna ocena zachowania wychowawcy;  

Zasady odbierania „Jaworków”

„Jaworki” podlegają karze grzywny na skutek niżej wymienionych okoliczności w następującej wysokości kwotach:

1)   zniszczenie mienia Ośrodka – za każde 1 zł wartości zniszczonego mienia jeden „Jaworek”;

2)   ordynarne i chamskie zachowanie w stosunku do członków społeczności Ośrodka – za każdy incydent 50 „Jaworków”;

3)   wszczynanie bójek i pobicia – za każdy incydent 100 „Jaworków”;

4)   kradzieże i wymuszanie - za każde 1 zł wartości mienia 1 „Jaworek”;

5)   niepowrót lub ucieczka – za każdy kolejny dzień nieobecności wychowanka w Ośrodku 50 „Jaworków” odliczane na koniec miesiąca;

6)   opuszczanie zajęć szkolnych (wagary) – za każdą godzinę 10 „Jaworków” odliczane na koniec miesiąca.

7)   za odmowę wykonania polecenia wychowawcy/nauczyciela – za każdy incydent 20 „Jaworków”.

Postanowienia końcowe

1.      „Jaworki” nie podlegają przekazywaniu (pożyczaniu) osobom drugim.

2.      Stan konta „Jaworków” nie może być mniejszy od zera.

3.      W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Ośrodka. 

Ogólne zasady funkcjonowania systemu

1.      Każdemu wychowankowi MOW w Jaworku przysługuje tzw. minimum socjalne, którego wysokość pozwala na dokonywanie opłat za świadczenia standardowe.

2.      Środki na opłatę usług standardowych przelewane są na konto wychowanka w momencie jego zakwaterowania w Ośrodku oraz każdego pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

3.      Opłata standardowa wnoszona jest przez wychowanka za następujące usługi świadczone przez Ośrodek na jego rzecz:

1)      ryczałtowa opłata za wyżywienie – 500 „Jaworków”,

2)      ryczałtowa opłata za mieszkanie – 350 „Jaworków”,

3)      ryczałtowa opłata za media (prąd, woda, ogrzewanie) – 250 „Jaworków”,

4.      Opłata za usługi standardowe jest obowiązkowa, a jej wysokość jest stała i niezależna od długości przebywania wychowanka w Ośrodku.

5.      Przelew za standardowe usługi dokonywany jest przez każdego wychowanka obowiązkowo do każdego 10-go dnia miesiąca.

6.      Nie dokonanie przelewu za usługi standardowe w wyznaczonym terminie upoważnia administratora systemu do dokonania przelewu za wychowanka w kwocie wyższej o 50 „Jaworków” od kwoty zawartej w cenniku usług, za każdą z nich z osobna.

   

Oferta ponadstandardowych usług lub przywilejów

Każdy wychowanek ma prawo kupna ponadstandardowych usług lub przywilejów zawartych w cenniku wg poniższych kwot:

1)   wcześniejszy wyjazd na przepustkę (lub późniejszy powrót z przepustki) – za każdy dodatkowy dzień 200 „Jaworków” w liczbie jednorazowo nie przekraczającej trzy dni;

2)   samodzielne wyjście na czas określony poza Ośrodek – za każdą godzinę 50 „Jaworków” w liczbie jednorazowo nie większej niż trzy godziny;

3)   korzystanie bez ograniczeń z telefonu komórkowego w dni wolne od nauki – za każdy jeden dzień w wysokości 100 „Jaworków”;

4)   korzystanie z Internetu w godzinach od 22.00 do 1.00 w piątki, soboty lub inne dni wolne od nauki (poza dniami poprzedzającymi zajęcia szkolne) – 100 „Jaworków”;

5)   sean filmowy w godzinach od 22.00 do 1.00 w piątki, soboty lub inne dni wolne od nauki (poza dniami poprzedzającymi zajęcia szkolne) – 100 „Jaworków”.

Jak zalogować
Proszę o kontakt z Panem Pawłem Polkowskim